Page 17 - NF 66
P. 17

Í "'
i
ï; (Q
‘ [Í ‘i; 
.37 ‘\\ ‘¿A
 x 
l r É  «
‘r <7 fi‘ " - 
i É mil 17X P“? ¿É v ‘ '  .
. w x - ‘ ‘ u '._ ' .
í. 7* ’ *  ¡I h ’
 ' l , "'  
.1" "y Í”  .‘ ' Él . >- s ïiïiusz
  .    
 ‘ 
 , l I _¿‘ Id ¡gv- ah
J- v 1 Tha NEW FRAGRANCE flWMEN 7 -
Mfié
C CAC I-I
N EVV YCR K   15   16   17   18   19